Naszaklasa.pl Web Analysis


Our web analysis service harvested the source of this domain and found its title to be: Serwis społecznościowy nk.pl - platforma komunikacji dla wszystkich internautów - nk.pl . Web server is found to be in Poland. Latitudes and Longitudes are 52 and 20. This report is generated on 2013-12-19 06:29:15.

General Analysis

Server Information & SEO

Importance of this data: Ranking systems work on a number of algorithms updated almost daily by most popular search giants. They rank each site according to their own data collection tools and analysis. Google PR is one of the method of google for giving importance to site. Alexa rank builds up with visitors visiting a site. Web server displaying the type of server used by a domain.
Google Pagerank : Google Page Rank of Naszaklasa.pl is 0
Alexa Rank : 0 Visit Alexa
Webserver :

Meta Information

Importance of this data: Html tag head includes several tags for search engines/bots purpose. Mostly they are used by browsers and search engines to show basic detail of a page. Most popularly used meta tags are title, description and keywords. And those are listed below.
Website title:

Serwis społecznościowy nk.pl - platforma komunikacji dla wszystkich internautów - nk.pl

Description: Serwis społecznościowy nk.pl umożliwia kontakt z przyjaciółmi i znajomymi online. Dostępne narzędzia to m.in.: poczta, mikroblog, grupy zainteresowań, forum, komunikator, galerie zdjęć. Zapraszamy do NK!
Keywords: komunikacja, przyjaciele, znajomi, sieć społeczna

Keywords Hits in Search Results

publicznej

czyli

powszechnie chyba

usuni

niego

wykonanie

polityki

niniejszej

czynno

sierpnia

zmiana

powania

wyszukiwanie

lnych

prawem

formie

dopasowanych

uzupe

zablokowanie ograniczon

cania

swoje

imienia

zablokowania

swoich dnych wymiana

zmienianie

oparciu

ytkownika

wszelkie

nazwa warunkiem

ustalone

automatycznego

zawiera

newsletter

pierwsze

pnienia

chwil liwiaj rednich handlowych

dokumentami

ustalanie

regulaminu

umieszczane

niezale koncie innym

udost

dodatkowej

zawarte

reklamacje systemie

umowna

dania

ocznie

ustawieniach

kultury

sporz

kopie

zostanie

bezpiecze

nowych

wymagaj

zobowi

zastrze

register

formularza

wszystkie

instrumentach

wprowadza

warunki

maila

warunk

zakresie

ciami

ograniczenia

amach

dobrych

przez

zaakceptowa

udzeniow

zaznacz

wyszukiwarki

usterki

serwisu

ytkowniku

prawn

domen

pczego

tworzenia

zwrotu

okoliczno

zgodnie

korzystaniu

konta

dobrymi nazwiska

zmiany

lipca

administratorowi

jakikolwiek

portal

przyst

wykonuje

wiadczeniu

przeznaczeniu

zgody

lonych

ownie

zapoznanie

funkcj

niniejsza

niezw

informacji

umowy

przewy

sobie profilu

reklamacji

koszt

uprawnienie

nadanie

utrat identyfikacj

danych

nieposiadaj

moderatorem

niemo

wnowarto

oferowane podmiot zwrot

fabrycznej

pisma

uznania

wiarygodna

oznacza

administratorem

nades

wydzia

przedsi

zautomatyzowanego

zawieraj

ponosi

platformy kopii

udziela

wiadczenie

naruszaj

kapita

rejestracja

naruszeniem

staje

systemowych wynikaj uczestnika

zasady

danie

wielk reklamacyjnym

prawo

uznaje przerwach rzeczpospolitej wymog

kluczowe

momencie

zgoda komputerowych jestem usterka dokonanej blokowania nazwisko zgadza zdarzenie

forma

dobrowolny

asnych

jakiejkolwiek przej anych

samego

odtwarzanie wszystkich

osoba

darki

lenia

ustawienia

regulamin

odmowy

kontem

niezwi

zostan

prawdziwe

rodkach

rozpatrzenia

uzyskaniu

przed komunikacyjnej decyduje

przetwarzane

momentu

usterk

prawdziwo

bezpo narusza podczas specjalnych

wnoznaczna

wykonawczy powinien niewykonania

serwerze

posiada

stosunku

organ

pozostawienia

autorskich

wykonaniem

publiczne

skierowany

zdaniu

akcji

odmowie

technicznych

moderatorzy

dzenia

pienie

uzasadniaj

ytkownik

poziom

skutek

nieodp

informuje

pisane

ramach

regulaminie

podane

zezwolenia

rozliczeniowego

dzony

rejonowy

umieszczone

zapozna

funkcji

pozosta wyrazi wiadcze pniania

cznej

wszystkim

poprzednim

rzeczywiste

przede

przes

wszelkich

zmienionych

zmian

zawsze

odmiennego

prywatnych

internetowy

otrzyma

wykonywanymi

akcja

zawarta

szkody

sieci

wiadomo

zgodne

pniaj

dokonywania

obyczajami sensu

czeniem

informacje

opcji nazwy

reakcji

uprawniony

odbywa

administrator

profile

uwzgl

kwoty

oszenie

prywatno przesy otrzymania

otrzymaniu

prowadzenia

poprzedzaj

pomoc

komunikatora

baner

akcje

niania umieszczanych fizyczna

adresem

ciwych

stwierdzi

regon

osobiste

cookies

inaczej

terminie

gromadzone

ustaw

zdolno okien przemoc

przypadku

liwia funkcjonuj

wiadomy

podanie

korzystania

dokumentu statystycznych usterek

niniejszego

dnego zablokowa

zanych

fikcyjnego

nowego

osobowe

autorskie

niedopuszczalne

dokument

rzecz

akceptacj zamieszczanie

cznik

polityk login

serwisie

szkodliwe

potwierdzenia

uczestnikowi pnione

usuwania

czniku

regulaminem

reklamacj

krajowego

wiarygodnej informacj

wiadcza

mierci

postanowiono

forum

polskiej

podaje

zgodzie

wizerunku

obowi

elektronicznej wypowiedzi akceptacji postanowieniami

elektroniczn

bezprawnym

dozwolonych

takie

identyfikuj

technicznymi przetwarzanie przyczyny stronie

siebie

wezwania

zgodno

zwraca

numerem

szczeg

niewykonanego

bezprawnych

umieszczenie

funkcjonalno

techniczne

formularzu

trzecich

bankowego

moderatora

przyj

publikowanie

innymi

lonym zasad

innych

zania

dotkni

e-mail

wysoko funkcjonowaniu

polsce

rachunku

technologicznymi

powoduje

nieuregulowanym

stron przekazanych

otrzymywanie

powstrzymywania tkiem

serwisem

dokonania

obyczaje

amania oznaczaj polityce

czenia

prowadzeniem

nienia

administracyjnego poinformuje administratora

uprzednio

zamieszczenia

tematycznie

wirus

elektronicznych

poszczeg

cenia

wskutek

uznaniu

prawnie

poczt danymi

rednictwem

pozostaj

jeden

nianie

bankowy

warunkach

dalej

naruszenie

lonymi

adres

ustawy sprzeczno zmianie ochronie

owych

strony

niewy

dobrowolne

obecno

zasadach liwych opinii

lenie

wykonania

opublikowany

stworzenia

numeru znaczenie

sponsorowane

redni

reklamacyjnego

wiadczam

utrwalania

zosta

trwania

danego

artyku

konieczne

podmiotom

dokonany

technologii

uniemo

stosownymi

loginu

zgromadzonych

kategorii

ramowym

skierowania

przechowywanie decyzji nienie

celem

reklam support odpowiedniego tpliwo rozumieniu innej dokonuje

rzeczywistego

odmawia cenie wielu

wymian

znajdziesz

zdrowia adresu czasu

akceptuj

tymczasowych

oszenia

budzi

bezpowrotnego

uniewa

dotyczy moich zamieszczonych sponsorowanego

komunikator

wykorzystaniu

naruszy

komentarzy weryfikacji regokolwiek atniczych

reklamowych

jedynie

uczestnik

rejestrze

uzyska

wchodzi

akceptacja prawnej

powzi

interpretowa

zostaje

czenie

wolne

ytkownikom

przestrzegania

biorc

ytkownicy

dokonanie

postanowie

wykonywania

uczestnicy

administruje

eczno

otych

wezwie

dopuszcza

okres

ingerencj

wykorzystywania

podyktowane

znajduj

fikcyjnych

znajomych

propaguj

zakazuje postu

rozpowszechnianie

dokonanego

prowadzonym niespe

logowanie

zasadami

spowodowa komunikacji

posiadaj

przekazana zawarto

nienale

polegaj

program

potwierdzaj

godzin

klasa

poniesione

integraln

stwierdzenia usuwanie zmianach rozpoczyna przeze

umieszczania

oszeniu przeznaczeniem

niniejszym

prawnymi

prawomocnego

uczestnikom

produkt

usuwa rozpoznane agenta przyczyn modyfikowanie

odpowiedzialno

zastrzega dokumenty status siedzib

wskazania

uzasadnione

udzia

uczestnictwa

wykonywanie

wymaganego

nienawi

chronione rozpocz

chcesz

obyczaj

miejscowo

osobowo

ciowego skuteczne

rozwi

rejestru wiadczone wynika

zapis

ytego

wykona

przepisy

zawiadomienia

urodzenia

zanej

zwielokrotnianie

pierwotnie naruszenia

przepisami

zmianami

przegl cznikami

portalu

system

umieszczonego

rejestracyjnym

jednocze

ochrony utrudnieniach

nieniu

rodzaju trakcie decyzj zabronione

robak

polega

mojego uzale grupa czternastu sprawy uprzedniej podania

niezgodnie

uzyskania

wykorzystywane

ciowe

pnego zapisane

zastosowanie

liczb

dokona

prawd

oficjalne

pienia

uczestnikami

dziernika

serwis podany

niniejszy

umieszcza

powoduj fikcyjne

marketingowych

przeznaczona tworzone

administrowanej

listy osobom powinna komputera korespondencji

wykorzystywa

dowolnie

sprzeczne

wskazanych przedmiotem

indeksowane

wiadczonych

wymiany

stosownych

celach

zachowa

dokonana

zaprzestania

moderator

upowa

jedno

odbiorca

wpisy

panelu

skrypt

adane

prawnych

wnoznaczne

dotycz

zagro

wskazany

korzystaj

specjalna

korzysta

atwia funkcjonowanie dobrowolnie

orzeczenia

ytkownikami takich

spamu

trosce

pieni

wykonawczym

uzyskuje

pnianej

pocztow

podstaw

internet wietlanie

numer

nadane odpowiadaj wniosek

ytkownikiem

przelewu

prawid bezskutecznego

prosz

innego

oprogramowania

nieznajomo

ostrze chwili rachunek trznej

postanowienia

zezwalam

wiadczeniami

tkich

korzystanie

pozostawi

cznie

tylko

umowa

zasob

dobre

kserokopii

skasowana

adania

takiej

liwienia

grupy

zgodny takiego rejestracji dowego

adowy

konto

dokonywana

nasza

niezgodnych

ocenie

umieszczanie

kontrahent

umieszczenia

przepis

osobowych

ramowy

normy

umieszczonych

legalny uznane udzieli definicje identyfikacji szkod

zapisania

rozpoznania

kowicie trzecie

tekst

przetwarzania posty

pozwalaj

wizerunek

obejmuje

przeznaczenie

uczestnictwo

wykorzystywanie

awari

jakichkolwiek

gospodarczy

czasie

reklamacyjne

ytkownikowi

rozpatrywania

jednego

miejsce znajduje ramowego

konkretnej

osoby

danej

potrzeby

poprzez

prawne

liter

owego

przest

uprzedniego niezdefiniowane prowadzonego

wiadczenia

promowania

niedozwolon

nieprawdziwych koszty

niezb

czasowego

zamieszczonego

razie powinny przetwarza

dokonywany

wykorzystaniem wymaga zakres

nieprawid

polityka

podejmowania

utrudnia

widoczny

licencji

prawa

poczty

funkcjonowania

internecie

systemu danym wykonane prowadzenie operacyjnych

stanowi

uwagi

eniem

Backlinks

Importance of this data:

Backlinks make a website strong. Bots check the number of backlinks of particular site and decides where to place it in serp. Backlinks are below.

Alexa : 56 visit Alexa

10 Most Popular keywords

Importance of this data:

The internet users are divided among the different countries from which they are visiting the websites. These countries are identified by the ip addresses of the users visiting Naszaklasa.pl/ Every country has its unique list of ip addresses being used by that country. And those ip addresses can't be used in any other countries. The following list contains the list of the countries whose users are visiting Naszaklasa.pl. The graph shows the number of users by the highest to lowest distrbution.

Keyword Traffic Percentage
www.naszaklasa.pl 81.27%
naszaklasa.pl 11.92%
nasza klasa login 1.37%
nasza-klasa.pl login 1.11%
www.nasza klasa.pl 0.91%
nasza klasa.pl 0.83%
nasza klasa pl login 0.82%
nasza klasa logowanie 0.78%
nk.pl login 0.33%
nasza klasa pl logowanie 0.15%

Safety Report

Importance of this data:

Safety check allows users to check if Naszaklasa.pl is safe for children or not? or either this website is fake or a real and legitimate website. This safe browsing check warns users not to visit any website which is marked as red and shows a not safe for child safety check.

Trust Worthiness
Reputation
59
Its Reputation in Trust Worthiness is 59/100.
Confidence Confidence isconfidence-0.png
Vendor Reliability
Reputation
59
Its Reputation in Vendor Reliability is 59/100.
Confidence Confidence is confidence-0.png
Privacy
Reputation
59
Its Reputation in Privacy is 59/100.
Confidence Confidence is confidence-0.png
Child Safety
Reputation
45
Its Reputation in Child Safety is 45/100.
Confidence Confidence is confidence-0.png

Similar Domains

Website Domain IP
fxu.org.uk78.109.163.58
mpfs.com.au202.60.64.63

Server Location

Importance of this data: This lets you know to find where is the isp is located. This helps finding competitor's isp, knowing more hosting services/providers. So you also have a better variety to choose from multiple isps you are aware of.
ISP: Nasza Klasa Sp. z.o.o. IP: 195.93.178.6
Country: Poland(PL)
Latitude: 52 Longitude: 20

HTTP Headers

Importance of this data:

HTTP request is followed by headers sent in a response of http request. These headers were returned when we requested to open the site on our side. These headers are respected by browsers and behaviour changes with specified header information.

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Date: Thu, 19 Dec 2013 11:29:13 GMT
Location: http://nk.pl/
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Server: NK HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Thu, 19 Dec 2013 11:29:13 GMT
Set-Cookie: nk_session=g4Kq%2CeT1INHkpBcJOVzMGFT3gee; path=/; domain=.nk.pl; HttpOnly
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: basic_auth=52bc13099892edd3e9e517d7; expires=Thu, 26-Dec-2013 11:29:13 GMT; path=/; domain=.nk.pl
X-UA-Compatible: IE=edge
Vary: Accept-Encoding
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Server: NK
Set-Cookie: nkd=24116|UrLYj|UrLYj; path=/

WHOIS Record

Importance of this data:

Whois provider display everyone's info publicly if not hidden by owner. So ownership details including phone num, name, home and business address, etc. All information and contact details exists in whois record.


DOMAIN NAME: naszaklasa.pl
registrant type: organization
nameservers: ns3.nasza-klasa.pl. [91.206.173.232]
ns1.nasza-klasa.pl. [195.93.178.240]
ns2.nasza-klasa.pl. [195.93.178.21]
created: 2003.06.11 08:45:13
last modified: 2013.05.31 14:44:05
renewal date: 2014.06.10 14:00:00

option created: 2011.02.21 07:24:02
option expiration date: 2014.02.21 07:24:02

dnssec: Unsigned


REGISTRAR:
NetArt Spolka Akcyjna S.K.A.
ul. Cystersow 20A
31-553 Krakow
Polska/Poland
+48.801 33 22 33
+48.12 297 88 10
+48.12 297 88 08
[email protected]
www.nazwa.pl

WHOIS displays data with a delay not exceeding 15 minutes in relation to the .pl Registry system
Registrant data available at http://dns.pl/cgi-bin/en_whois.pl

Naszaklasa.pl's Indexed Pages Chart

Indexed Pages Charts Shows You Overall Progress Of Your Site's Indexed Page.

Naszaklasa.pl's Backlinks Chart

Backlinks Charts Shows You Overall Progress Of Your Site's Backlinks.

Naszaklasa.pl's Load Time Chart

Load Time Charts Shows you Overall Progress Of your Site's Load Time.

Naszaklasa.pl's Current Load Time is : 0.492 (Sec)

Traffic Graphs

Importance of this data:

Graphs are best way to analyse data in a second. That's why we showed you this format of data. These pictures shows plotted lines showing ups and downs in traffic. Have a look please.

Alexa Reach Rank Alexa Daily Reach Graph
Alexa Traffic Rank Alexa Traffic Graph
Compete Rank Compete Graph
Quantcast Rank Quantcast Graph
 
Refreshing Data
We are gathering fresh data for Naszaklasa.pl
Please wait while the update finishes. You will be returned to the previous page automatically.

Like Us on Google and Facebook :

Recent Recently Analyzed

Recent Privacy Concerned?

If You want to remove your site data from our database then visit This Page for Removal Instructions.